California

Universal Studios Hollywood

Universal Studios Hollywood California

Universal Studios Hollywood is one of the greatest attractions in Los Angeles. It is an amusement park built around operational movie studios. You will need at least one entire day to visit. If you want to make the most of your experience, buying an express ticket is a good idea. Otherwise, you will spend most of the time waiting in lines.

Universal Studios Hollywood je jednou z najväčších atrakcií v Los Angeles. Je to zábavný park a fungujúce filmové štúdiá v jednom. Na jeho návštevu budeš potrebovať aspoň jeden celý deň. Ak chceš čo najlepšie využiť tam strávený čas, zakúpenie expresnej vstupenky je celkom dobrý nápad. V opačnom prípade stráviš väčšinu času čakaním v rade. 

Universal Studios Hollywood California
We visited the Studios on a weekend in October. During this time, a special event – Halloween Horror Nights is held. We bought combo tickets which included general day admission and admission to the Halloween night.  Due to the special event – the park was open until late. This gave us more time but despite of this we were still not able to get to all the attractions.

Štúdia sme navštívili cez jeden víkend v októbri. Počas tejto doby sa tam koná špeciálna akcia – Halloweenské Hororové Noci. Kúpili sme kombinované vstupenky, ktoré zahŕňali obyčajné denné vstupné a vstupné na Halloweensku noc. V tom čase bol park otvorený do neskorých hodín, čím sme získali viac času, ale aj tak sa nám nepodarilo dostať na všetky atrakcie.

Universal Studios Hollywood California
Before you enter the theme park, you will have an opportunity to take a photo in front of the rotating Universal Studio globe.

Predtým ako vstúpiš do zábavného parku, budeš mať príležitosť odfotiť sa pred rotujúcim glóbusom Universal Studios. 

THE STUDIO TOUR

The Studio Tour was the tour I wanted to do the most. It is an experience you can’t miss. This tour of approximately 60 minutes takes you to the back lot of the movie studios. You will see famous movie sets and experience various surprises along the way. You will see how they make a rain, a flash flood, an earthquake, and experienced 3D rides. If you are lucky you will see a live movie being shot.

Studio Tour bola atrakcia, ktorú som definitívne chcela vidieť. Je to skúsenosť, ktorú nemôžeš vynechať. Táto približne 60-minútová prehliadka ťa prevedie do zákulisia filmových štúdií. Na ceste uvidíš ateliéry slávnych filmov a zažiješ rôzne prekvapenia. Uvidíš ako sa robí dažď, nečakané záplavy, zemetrasenie a prejdeš 3D projekciami. Ak budeš mať šťastie, uvidíš aj nakrúcanie filmov.

Universal Studios Hollywood California
You sit in a multi-car tram during the ride. Hard to say which side was better to sit. Some of the attractions were better to see on the left side and some to the right side. 

Počas celej jazdy sedíš vo vláčiku. Je ťažké povedať, na ktorej strane bolo lepšie sedieť. Niektoré z atrakcií boli lepšie vidieť na ľavej strane a niektoré na pravej.

Universal Studios Hollywood California
A fake village which is used over and over as a movie set. One series of the Good Place was shot there.

Falošná dedina, ktorá sa používa znovu a znovu na natáčanie filmov. Jedna zo sérií seriálu Good Place tam bola natáčaná.  

Universal Studios Hollywood CaliforniaAmity Island – the set from the movie Jaws.
Amity Island – kulisa z filmu Čeľuste.

Universal Studios Hollywood California
You can expect a shark attack as the tram drives along the shoreline. Am I the only one feeling that the shark was smiling? 🙂

Tu môžeš očakávať útok žraloka, keď budeš prechádzať popri pobreží. Iba ja mám len ten pocit, že sa ten žralok usmieva? 🙂

Universal Studios Hollywood California

We passed by the legendary Bates Motel – the movie set from Alfred Hitchcock’s Psycho. We were a bit unlucky not to see the motel because of the Halloween horror nights in preparation. But we saw Norman Bates with knife in the hand. He tried to attack people on the tram. The actor’s performance was very realistic.

Precházali sme okolo legendárneho motela Bates – filmovej kulisy z hororového filmu Psycho od Alfreda Hitchcocka. Mali sme trochu smolu, pretože motel bol zakrytý. Pripravoval sa na Halloweensku noc. Videli sme však Normana Batesa s nožom v ruke. Pokúšal sa zaútočiť na ľudí vo vláčiku. Herecký výkon bol veľmi realistický. 

Universal Studios Hollywood California

 The wrecked Boeing 747 – the set from Steven Spielberg’s sci-fi movie War of the Worlds.

Zničený Boeing 747 – filmová kulisa zo sci-fi filmu Vojna Svetov od Stevena Spielberga.

Universal Studios Hollywood California

Fast & Furious: Supercharged is the final stage of the Studio Tour. While watching a panoramic 3D screen accompanied by special effects, you will feel like you are part of a furious street chase.

Fast & Furious: Supercharged je posledná atrakcia na štúdiovej prehladke. Pri sledovaní panoramatickej 3D obrazovky sprevádzanej špeciálnymi efektmi budeš mať pocit, že si súčasťou zbesilej pouličnej naháňačky. 

Universal Studios Hollywood California

DREAMWORKS THEATRE

Universal Studios Hollywood California

DreamWorks Theatre featured Kung Fu Panda. The main animation was projected on the center screen, but additional effects happened on the side walls. It is an attraction using modern visual effects. Be prepared, you chair will move.

Divadlo DreamWorks premietalo animovanú rozprávku Kung Fu Panda. Hlavná animácia bola premietaná na stredovej obrazovke, ale na bočných stenách sa diali ďalšie efekty. Je to atrakcia využívajúca moderné vizuálne efekty. Buď pripravený, kreslo sa bude hýbať.

THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER

Universal Studios Hollywood California The Hogwarts castle.

The Wizarding World of Harry Potter is one of the most popular attractions in Universal Studios. It is a dream for every Harry Potter fan. Fans young and old couldn’t resist and came dressed in wizarding outfits. You could buy them in the store at the entrance gate to the park. Unfortunately, we didn’t have time to visit. There was a long line waiting to enter the castle – 120 minutes.

Čarodejnícky Svet Harryho Pottera je jednou z najžiadanejších atrakcií v Universal Studios. Je to sen každého fanúšika Harryho Pottera. Mladí aj starí fanúšikovia nemohli odolať a prišli oblečení v čarodejnícom oblečení. Dostaneš ho kúpiť v obchode pri vstupnej bráne do parku. Bohužiaľ nezostal nám čas na návštevu. Do zámku bola dlhá čakacia doba – 120 minút.

Universal Studios Hollywood California Hogsmeade village.

THE SIMPSONS RIDE AND SPRINGFIELD

Downtown Springfield is another attraction. It is a replica of the hometown the most famous animated family, The Simpsons.

Springfield je ďalšou atrakciou. Je to replika rodného mesta najznámejšej animovanej rodiny Simpsonovcov. 

Universal Studios Hollywood California

Universal Studios Hollywood California

The Simpson ride is a virtual ride through Krustyland with fun animation in HD. At first, we thought it would be more for children but it was fun for adults as well.

Simpsonova jazda je virtuálna jazda cez Krustyland so zábavnou animáciou v HD. Spočiatku sme si mysleli, že to bude viac pre deti, ale bola to zábava aj pre dospelých.

Universal Studios Hollywood California

While strolling through Springfield take a look into Krusty Burger, Duff Gardens Brewery, Kwik-E-Mart or Lard Lad Donut.

Pri prechádzaní Springfieldom môžeš nazrieť do reštaurácie Krusty Burger, pivárne Duff Gardens Brewery, obchodíku Kwik-E-Mart alebo cukrárne Lard Lad Donut.

Universal Studios Hollywood California

Don’t leave Universal Studios without getting a huge Lard Lad Donut!

Neopúšťaj Universal Studios bez ochutnania obrovských šišiek z cukrárne Lard Lad Donut! 

Universal Studios Hollywood California

THE LOWER LOT

You will find the Transformers and Revenge of the Mummy rides in the Lower Lot, which is another area of the amusement park. The Transformers Ride is an HD 3D adventure ride through the middle of the robot war zone. Revenge of the Mummy is a short ride – a high speed rollercoaster through the darkness.

V ďalšej časti zábavného parku nazývanej Lower Lot nájdeš atrakcie ako Transformers and Pomsta Múmie. Transformers Ride je 3D HD virtuálna dobrodružná jazda stredom vojnovej zóny robotov. Revenge of the Mummy je jazda na horskej dráhe vo vysokej rýchlosti po tme.

Universal Studios Hollywood California

Blue – one of the most popular and the most intelligent dinosaurs from the Jurassic World appeared on the Lower Lot as well.

Blue – jeden z najpopulárnejších a najinteligentnejších dinosaurov z Jurského sveta sa tiež objavil v tomto areáli.  

TOUR DE FRANCE ARRIVÉE 

Universal Studios Hollywood California
Before the Halloween Horror Nights started, we walked through the other areas of the theme park. One of the streets took us straight to Paris in 1935.

Pred začiatkom Halloweenskej hororovej noci sme sa prešli cez ďalšie časti parku. Jedna z ulíc nás preniesla priamo do Paríža v roku 1935.

HALLOWEEN HORROR NIGHTS

The Halloween Horror Nights is an annual event held in the fall nights. You experience haunted houses and horror movie theme mazes. They will scare you when you expect it least. It’s not for little children.

Halloween Horror Nights je každoročná akcia, ktorá sa koná počas jesených nocí. Vstúpiš do strašidelných domov a bludísk s témou hororových filmov. Vystrašia ťa, keď to budeš najmenej očakávať. Nie je to nič pre malé deti.

Universal Studios Hollywood California

Horror Nights started after the park was closed. Daytime guests left and the park reopened for guests who bought tickets for this event. During the day there wasn’t anything scary. You could see just Halloween decorations. Walking through Universal Studios after dark was an experience on its own. Scary characters were lurking – jumping out at you from everywhere.

Hororové noci sa začali po zatvorení parku. Denní návštevníci odišli a park sa znovu otvoril pre návštevníkov, ktorí si kúpili lístok na túto udalosť. Počas dňa nebolo v parku nič strašidelné. Vidieť sa dali iba Halloweenske dekorácie. Po zotmení sa však prechádzka po Universal Studios stala atrakciou sama o sebe. Strašidelné postavy číhali na teba všade.

Universal Studios Hollywood California

Universal Studios Hollywood California

One of the permanent attractions of the theme park is The Walking Dead. It stayed open during the Halloween Horror Nights. We didn’t have time to visit it during the day, so walked through at night and got scared by zombies.

Jednou zo stálych atrakcií zábavného parku je The Walking Dead. Tá zostala otvorená počas hororových nocí. Počas dňa sme nemali čas ju navštíviť. Vošli sme tam až večer a zostali vystrašení od zombíkov. 

THE TERROR TRAM

Universal Studios Hollywood California “There is nothing funny about a clown in the moonlight.”
“Nie je nič zábavné na klaunovi stojacom v mesačnom svite.”

The Terror Tram tour was definitely the highlight of the night. We returned once again to the back-lot of the studios. Nightmares become reality. We were attacked by monsters with chainsaws, bloodthirsty cannibals, zombies, scarecrows and killer clowns. The actors’ performances were very realistic and the makeups and special effects were excellent. This will remain in our memories for a long time.

Prehliadka Terror Tram bola určite vrcholom noci. Opäť sme sa vrátili do zákulisia štúdií. Nočná mora sa stala realitou. Boli sme napadnutí príšerami s reťazovými pílami, krvilačnými kanibalmi, zombíkmi, hororovými strašiakmi a zabijáckimi klaunami. Výkon hercov bol veľmi realistický a makeup a špeciálne efekty boli úžasné. Toto zostane v našich spomiekach dlho. 

Universal Studios Hollywood, Los Angeles, California

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Universal Studios Hollywood California

Leave a Reply