California

Southern California’s Superbloom 2019

Wildflowers blooming Southern California

Spring is in the air, everywhere I look around… 🙂 This year Southern California was blessed with a super bloom. It happens only on rare occasions when the weather conditions are just right, with high rainfall during late fall and winter. The peak season for the desert region is early March to early April. The blooming flowers could be seen at multiple locations. We managed to visit two of them – Walker Canyon by Lake Elsinore and Anza-Borrego State Park.

Spring is in the air, everywhere I look around… 🙂 V tomto roku bola Južná Kalifornia obdarená veľkolepím kvitnutím poľných kvetov nazývaným ako “superbloom.” Stáva sa to len pri vynímočnej príležitosti, keď sú všetky poveternostné podmienky ideálne. Začína to hlavne s častými dažďovými zrážkami počas neskorej jesene a zimy. Vrchol sezóny pre púštny región je od začiatku marca do začiatku apríla. Kvitnúce kvety sa dali vidieť na niekoľkých miestach. Nám sa podarilo navštíviť dve z nich – Walker Canyon pri Lake Elsinore a štátny park Anza-Borrego.

WALKER CANYON – LAKE ELSINORE

Wildflowers blooming Southern California

We visited Walker Canyon first. It is located outside the town of Lake Elsinore about 75 miles from San Diego or 70 miles from Los Angeles. The canyon was covered with an incredible amount of wild poppy this year. The spot was so popular that it caused traffic jams. The SUPER bloom was SUPER crowded, especially on weekends. No wonder. The colorful hills were a feast for the eyes. Look at these photos. We parked on the other side of the I-15 and walked about half a mile to the Walker Canyon Trailhead. The trail was a few miles long but we hiked only a short stretch. After a few minutes, we stood in the middle of the orange hills. There were blooming poppies as far as the eye could see.

Ako prvé sme navštívili Walker Canyon. Nachádza sa na okraji mesta Lake Elsinore asi 75 míľ od San Diega alebo 70 míľ od Los Angeles. Kaňon bol tento rok pokrytý neuveriteľným množstvom divého maku. Miesto bolo tak populárne, že v okolí kolabovala doprava. SUPERbloom bol SUPER preplnený, hlavne cez víkendy. Niet divu. Farebné kopce boli pastvou pre oči. Veď sa pozri na tie fotografie. Zaparkovať sa nám podarilo až na druhej strane diaľnice I-15. Odtiaľ sme mali asi pol míle po začiatok turistickej trasy. Chodník bol dlhý niekoľko míľ, ale my sme prešli len krátky úsek. Po niekoľkých minútach sme stáli uprostred oranžových kopcov. Všade naokolo, kam len naše oči dovideli, boli kvitnúce vlčie maky.

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

ANZA-BORREGO DESERT STATE PARK

Another place we visited was the Anza-Borrego State Park. It is the largest state park in California. Blooming flowers were in many areas around the park. Getting to most of the locations required a four-wheel drive vehicle. There were however places which were easily accessible. Especially around the desert town of Borrego Springs.

Ďalšie miesto, ktoré sme navštívili, bol štátny park Anza-Borrego. Je to najväčší štátny park v Kalifornii. Kvitnúce kvety sa nachádzali v niekoľkých oblastiach parku. Mnohé oblasti boli dostupné iba s autom s pohonom všetkých štyroch kolies. Našli sa však aj také miesta, kde si také auto nepotreboval. Najmä v okolí púštneho mesta Borrego Springs.

Wildflowers blooming Southern California

The park website provided an updated map with locations of blooming flowers and directions. We chose Coyote Canyon. It is located just a few minutes from the town. The entrance to Coyote Canyon was at the end of Giorgio Road, where the pavement stopped. The sandy dirt road continued further into the canyon. We didn’t drive far because we didn’t have a 4-wheel drive car and we were afraid to get stuck. There were already enough flowers to admire at the start of the dirt road.

Webová stránka parku poskytovala aktualizovanú mapu s lokalizáciou kvitnúcich kvetov a smer jazdy. My sme si vybrali Coyote Canyon. Nachádza sa len pár minút od mesta. Vchod do kaňonu začínal na konci Giorgio Road, kde spevnená cesta končila. Ďalej pokračovala už len piesková poľná cesta. Neodviezli sme sa ďaleko, pretože sme nemali 4×4 auto a obávali sme sa, že by sme mohli zapadnúť. Aj tak, už na začiatku poľnej cesty sa nachádzalo dostatok kvetov na obdivovanie. 

Wildflowers blooming Southern California

While the hills by Lake Elsinore were covered with orange poppies, wildflowers were diverse in this desert park. There were more species and colors. As I am not a flower expert, I will not provide any scientific names. Photos only 🙂

Kým kopce pri Lake Elsinore boli pokryté oranžovými makmi, tak kvety v tomto púštnom parku boli rozmanité. Bolo tam viac druhov a farieb. Keďže nie som odborník na kvety, žiadne odborné názvy nebudú. Iba fotky 🙂

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

Wildflowers blooming Southern California

BORREGO SPRINGS

Borrego Springs

If you have some spare time after exploring all the desert flowers, you can visit another attraction of Borrego Springs – the huge metal sculptures.

Ak ti ostane voľný čas po preskúmaní všetkých púštnych kvetov, môžeš navštíviť ďalšiu atrakciu v Borrego Springs – obrovské kovové sochy.

Southern California’s Super Bloom 2019

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Wildflowers blooming Southern California

Leave a Reply