Hawaii

A Road Trip through Southeastern Oahu

Lanikai Beach Oahu Hawaii

We stayed in Oahu for 3 full days during which we traveled and visited new places. The first day we drove through the southeastern section of the island. We started in Honolulu. Got on H1 freeway then took the Pali Highway. The first stop was the Nu’uanu Pali Lookout.

Na Oahu sme strávili 3 celé dni, počas ktorých sme cestovali a navštevovali nové miesta. Prvý deň sme sa previezli po juhovýchodnej časti ostrova. Vyrazili sme z Honolulu. Z diaľnice H1 sme sa napojili na cestu Pali Highway. Prvou zastávkou bolo vyhliadkové miesto Nu’uanu Pali.

NU’UANU PALI LOOKOUT

Nu‘uanu Pali Lookout Oahu Hawaii

We got there early, around 9 am. It was cloudy, cold and pretty windy. There was no admission fee, but we had to pay a $3 parking fee.

Prišli sme tam skoro, okolo 9-tej ráno. Bolo zamračené, chladno a pomerne veterno. Vstup na vyhliadku bol zadarmo, ale za parkovanie sme museli zaplatiť 3USD. 

Nu‘uanu Pali Lookout Oahu Hawaii

The lookout point is just a short walk from the parking lot, on the edge of an expansive cliff. By the way, “Pali” in Hawaiian means cliff. It was created two million years ago when a catastrophic landslide caused half of the Ko’olau volcano to slide into the ocean. The lookout offers an amazing view of the Oahu’s Windward Coast. The natural scenery was really worth seeing. Everything was so incredibly green.

Vyhliadka sa nachádza iba kúsok od parkoviska, na okraji rozsiahleho útesu. Mimochodom, “Pali” po havajsky znamená útes. Bol vytvorený pred dvomi miliónmi rokmi, keď katastrofický zosuv pôdy spôsobil, že polovica sopky Ko’olau klesla do oceánu. Z vyhliadky je úžasný výhľad na náveterné pobrežie Oahu. Prírodná scenéria bola naozaj hodná pohľadu. Všetko bolo tak neuveriteľne zelené.

Nu‘uanu Pali Lookout Oahu Hawaii

The Nuʻuanu Pali has a historical significance as well. It was the site of one of the bloodiest battles in Hawaiian history. About 400 warriors died in this battle. They were trapped and pushed off the cliff.

Nu’uanu Pali má tiež historický význam. Na tomto mieste sa odhrala jedna z najkrvavejších bitiek v histórii Havaja. Pri tejto bitke zomrelo okolo 400 bojovníkov. Boli uväznení a vytlačení z útesu.

KAILUA BEACH 

Kailua Beach Park Oahu Hawaii

From the lookout point in the mountain, we headed down to the coast. The next stop was at Kailua Beach Park.

Z vyhliadky na horách sme si to namierili dolu k pobrežiu. Ďalšia zastávka bola v plážovom parku Kailua. 

Kailua Beach Park Oahu Hawaii

Kailua Beach is ranked as one of the most beautiful beaches in Oahu. It is located on the eastern shoreline, in the town with the same name – Kailua.

Pláž Kailua je zaradená medzi jednu z najkrajších pláží v Oahu. Nachádza sa na východnom pobreží, v rovnako mennom mestečku Kailua.

Kailua Beach Park Oahu Hawaii

The view of the beach will surely please you. White sand soft as powder and the ocean has a beautiful turquoise color. The rear part is lined by green trees.

Pohľad na pláž určite poteší. Biely piesok je mäkký ako prášok a oceán má nádhernú tyrkysovú farbu. Zadná časť je ohraničená zelenými stromami. 

Kailua Beach Park Oahu Hawaii

It is good for families or for those who came for a whole day. The beach park has restrooms, showers, and picnic tables. There also is a parking lot. If you arrive early, you will not have a problem to find a parking spot.

Je vhodná pre rodiny alebo pre tých, ktorí prišli na celý deň. Plážový park má toalety, sprchy a piknikové stoly. K dispozícii je tiež parkovisko. Keď prídeš skôr, nebudeš mať problém nájsť parkovacie miesto.

LANIKAI BEACH

Lanikai Beach Oahu Hawaii

The neighboring Lanikai Beach was just a short drive from Kailua. It is located in the residential area. Parking is more difficult there because you have to find a parking spot on the street. We managed to park on Mokulua Drive. From there, several public access paths lead directly to the beach.

Susedná pláž Lanikai leží iba kúsok od Kailua. Nachádza sa v rezidenčnej štvrti. Parkovanie je tam náročnejšie, pretože si musíš nájsť parkovacieho miesto na ulici. Nám sa podarilo zaparkovať na Mokulua Drive. Odtiaľ vedie niekoľko verejných prístupových cestičiek priamo k pláži. 

Lanikai Beach Oahu Hawaii

Through my eyes, this beach is the most beautiful one on Oahu. Lanikai means “heavenly sea” in the Hawaiian language. No wonder. It is a beach with fine white sand and turquoise blue ocean. A picturesque beach like from a Hawaiian postcard. 

Moje oči vyhodnotili túto pláž za najkrajšiu na Oahu. Lanikai znamená “nebeské more” v havajskom jazyku. Niet divu. Je to pláž s jemným bielym pieskom a tyrkysovo modrým oceánom. Malebná pláž ako z havajskej pohľadnice.

Lanikai Beach Oahu Hawaii The beach overlooks the Mokulua Islands.
Z pláže je vidieť na ostrovy Mokulua.

Lanikai Beach Oahu Hawaii

Local residents enjoy Lanikai as well. That must be a good sign.

Miestni obyvatelia tiež radi chodia na Lanikai. To musí byť dobré znamenie.

WAIMANALO BEACH PARK

Waimanalo Beach Oahu Hawaii
We stopped at Waimanalo Beach Park on the way to Makapu’u Lookout. We just took a look out of curiosity. It is a pretty beach as well with fine, white sand and the eye-catching color of the water. It is backed by trees with a rocky mountain in the backdrop. There were only a few people.

Cestou na vyhliadku Makapu’u sme sa zastavili zo zvedavosti na pláži Waimanalo. Je to tiež pekná pláž s jemným bielym pieskom a atraktívnou farbou vody. Je ohraničená stromami s výhľadom na skalnatý kopec v pozadí. Ale bolo tam len veľmi málo ľudí.

Waimanalo Beach Oahu Hawaii

MAKAPU’U LOOKOUT

Makapuʻu Lookout Oahu Hawaii

The Makapu’u Point Lookout was just a quick stop. It is located at the southeast tip of Oahu. The parking lot is just off the main highway. The lookout point offers a panoramic view of the shoreline, turquoise ocean, and little islands in the distance.

Vyhliadka Makapu’u Point bola iba rýchla zastávka. Nachádza sa na juhovýchodnom cípe Oahu. Parkovisko je hneď vedľa hlavnej cesty. Z vyhliadky je panoramatický výhľad na pobrežie, tyrkysový oceán a malé ostrovčeky v diaľke.

Makapuʻu Lookout Oahu Hawaii

SANDY BEACH

Sandy Beach Oahu Hawaii

We didn’t plan to stop at Sandy Beach Park but I needed to use the restrooms. This beach is known for its powerful waves and strong currents. It is popular among bodysurfers. I just took a few photos and then we headed to see the Halona Blowhole.

Na pláži Sandy Beach sme neplánovali zastaviť, ale musela som použiť toalety. Táto pláž je známa svojimi silnými vlnami a oceánskymi prúdmi. Obľúbená je u bodysurferov. Urobila som si zopár fotiek a vyrazili k ďalšiemu miestu – k Halona Blowhole. 

Sandy Beach Oahu Hawaii

Sandy Beach Oahu Hawaii

HALONA BLOWHOLE LOOKOUT

Halona Blowhole Lookout Oahu Hawaii

Halona Blowhole is a natural wonder. During high tide, waves crashing on to the shore flood a lava tube which has a hole on the surface. Through this hole then a geyser of water shoots high into the air.

Halona Blowhole je prírodný úkaz. Keď je príliv, vysoké vlny narážajú na skalnatý breh a zaplavujú lávový kanálik, ktorý má otvor na povrchu. Cez tento otvor následne vystrelí vysoký gejzír vody do vzduchu.

Halona Blowhole Lookout Oahu Hawaii

Besides the water geyser, you can admire the volcanic coastline from the lookout. It was formed a long time ago when volcanoes were still active on the island.

Okrem gejzíru vody, môžeš z vyhliadky obdivovať vulkanické pobrežie. Vzniklo dávno, keď sopky boli stále aktívne na ostrove.

Halona Blowhole Lookout Oahu Hawaii

Halona Beach Cove is located below the lookout point. You have to hike down the rocks to get there.

Pod vyhliadkou sa nachádza malá zátoka s plážou – Halona Beach Cove. Aby si sa tam dostal, musíš zísť dolu po skalách. 

HANAUMA BAY

Hanauma Bay Oahu Hawaii

We ended our road trip at Hanauma Bay. We spent the rest of the day there. Hanauma Bay is a popular snorkeling location. The nature preserve is home to many species of tropical reef fish.

Náš výlet sme zakončili v zátoke Hanauma. Tam sme strávili zvyšok dňa. Hanauma Bay je populárne miesto na šnorchlovanie. Prírodná rezervácia je domovom mnohých druhov tropických korálových rýb.

Hanauma Bay Oahu Hawaii

We paid $1 for parking and an admission fee of $7.50 per person. You can bring your own snorkeling set or rent one there. Lockers are also available to secure your personal belongings. Every visitor is required to watch a short educational video before entering the water.

Za parkovanie sme platili $1 a za vstupné $7,50 na osobu. Priniesť si môžeš vlastný šnorchlovací set alebo si ho tam prenajneš. Na zabezpečenie osobných vecí sú k dispozícií skrinky. Každý návštevník si musí pred vstupom do vody pozrieť krátke vzdelávacie video.

Hanauma Bay Oahu Hawaii

The beach is located at a lower level. Walking down takes a few minutes. If you want to buy a snack or water, do it when you are still at the upper level because there is no shop below – only the snorkeling gear rental and restrooms.

Pláž sa nachádza na nižšej úrovni. Cesta dolu peši trvá niekoľko minút. Ak si chceš kúpiť nejaké občerstvenie alebo vodu, urob to, keď si ešte hore, pretože dole nie je obchod. Na pláži je len požičovňa šnorchlovacej výbavy a toalety. 

Hanauma Bay Oahu Hawaii

It was a really great snorkeling experience. We saw an incredible amount of fish but only a few colorful coral reefs.

Šnorchlovanie bolo skvelé. Videli sme neuveriteľné množstvo rýb. Len farebných koralových útesov tam bolo akosi pomenej. 

A Road Trip through Southeastern Oahu, Hawaii

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Oahu Hawaii

Leave a Reply