Hawaii

A Road Trip to North Shore, Oahu

North Shore Oahu Hawaii

On the third day of our vacation, we made a road trip to Oahu’s North Shore. It is about an hour of driving from Honolulu. The northern section is known for the historic town of Haleiwa and big waves which attract surfers from around the world.

Tretí deň našej dovolenky sme si urobili výlet na North Shore – severné pobrežie Oahu. Z Honolulu je to asi hodina autom. Severné pobrežie je známe historickým mestom Haleiwa a veľkými vlnami, ktoré priťahujú surferov z celého sveta.

HALEIWA

North Shore Oahu Hawaii

Haleiwa (Hah-lay-ee-va) is a charming town which truly captures island life. It is a perfect escape from bustling Waikiki.

Haleiwa je očarujúce mestečko, ktoré zachytáva reálny ostrovný život. Je perfektným únikom z rušného Waikiki. 

North Shore Oahu Hawaii

The main street is filled with surf shops, restaurants, souvenir boutiques as well as art galleries. The town is also known for the food trucks. Since shrimp is the most popular seafood in Hawaii, it is offered by several vendors. Giovanni’s Shrimp Truck is the most popular of all.

Na hlavnej ulici sú surférske a suvenírové obchody, reštaurácie i umelecké galérie. Mesto je tiež známe pouličnými predajcami – food trucks. Vzhľadom k tomu, že krevety sú najobľúbenejšie morské plody na Havaji, ponúka ich niekoľko predajcov. Giovanni’s Shrimp Truck je napopulárnejším zo všetkých. 

GIOVANNI’S FOOD TRUCK

North Shore Oahu Hawaii

It is so popular, that we were waiting in the line for more than an hour.

Je tak veľmi populárny, že sme v rade čakali viac ako hodinu.

Hawaiian Food

Hawaiian Food

All plates are served with a dozen jumbo shrimps and two scoops of rice. We ordered one with a garlic-lemon-butter sauce and the other one hot & spicy. We both agreed they were delicious and it was worth waiting so long.

Všetky porcie sú servírované s tuctom kreviet a dvoma kopčekami ryže. Jedny sme si objednali v cesnakovo-citrónovým maslom a druhé so štipľavou omáčkou. Obidvaja sme súhlasili, že boli vynikajúce a čakanie v rade sa oplatilo. 

LANIAKEA BEACH

North Shore Oahu Hawaii

Lanikai Beach was the first beach after we got out of Haleiwa. It is one of the best beaches in Oahu where turtles can be seen.

Lanikai bola prvá pláž, okolo ktorej sme prechádzali keď sme vyšli von z Haleiwa. Je to jedna z najlepších pláží na Oahu, kde sa dajú vidieť korytnačky. 

North Shore Oahu Hawaii

I liked this beach. It was lined with green trees on one side and by the turquoise-blue ocean on the other. The sand was warm and soft as powder.

Pláž sa mi celkom páčila. Na jednej strane bola lemovaná zelenými stromami a na druhej tyrkysovo-modrým oceánom. Piesok bol teplý a jemný ako prášok. 

North Shore Oahu Hawaii

North Shore Oahu Hawaii

We only saw one turtle but still better than none. It is illegal to touch and get close to the turtles in Hawaii.

Korytnačku sme videli iba jednu, ale stále lepšie ako žiadnu. Na Havaji je nelegálne sa dotýkať a približovať ku korytnačkám. 

WAIMEA BEACH

North Shore Oahu Hawaii

The next place we headed was Waimea Valley. Before we got there, we stopped at Waimea Beach. During the summer months, the beach is popular for swimming, snorkeling, and rock jumping. Then the ocean can be calm. During the winter months, waves are strong. We experienced one of those big waves. It was quite fun to watch them.

Ďalšie miesto, ku ktorému sme smerovali, bolo údolie Waimea. Predtým sme sa však zastavili na Waimea pláži. Počas letných mesiacov je obľúbenou na kúpanie, šnorchlovanie a skákanie zo skál do vody. Vtedy oceán dokáže byť pokojný. Počas zimných mesiacov sú tam silné vlny. Akurát, keď sme tam nachádzali, boli jedny z tých obrovských vĺn. Bolo celkom zábavné ich sledovať.

North Shore Oahu Hawaii

WAIMEA VALLEY

North Shore Oahu Hawaii

Since we didn’t have time to take a longer hike, we at least walked through Waimea Valley. It was a nice walk because the valley is home to a beautiful botanical garden.

Keďže sme nemali čas na dlhšie túry, tak sme sa aspoň prešli cez údolie Waimea. Bola to pekná prechádzka, pretože údolie je domov krásnej botanickej záhrady.

North Shore Oahu Hawaii

North Shore Oahu Hawaii

North Shore Oahu Hawaii

About a mile long trail ends at the waterfall. The main trail is paved but there are dirt side paths leading to the special exhibit gardens. There are more than 5,000 kinds of tropical and subtropical plants including native Hawaiian plants.

Asi 1 míľu dlhá trasa končí pri vodopáde. Hlavný chodník je betónový, ale sú tam vedľajšie poľné cestičky, ktoré vedú k špeciálnym ukážkovým záhradám. Je v nich viac ako 5 000 druhov tropických a subtropických rastlín vrátane pôvodných havajských rastlín.

North Shore Oahu Hawaii

North Shore Oahu Hawaii

North Shore Oahu Hawaii

The valley is a historic and cultural site as well. One of the side paths leads to the Kauhale, to a traditional Hawaiian living site. There are replicas of buildings depicting the life in Oahu.

Údolie je tiež historické a kultúrne miesto. Jeden z vedľajších chodníkov vedie ku Kauhale, k tradičnému havajskému osídleniu. Sú v ňom repliky budov znázorňujúce niekdajší život na Oahu.

THE WAIMEA WATERFALL

North Shore Oahu Hawaii
The waterfall is the main attraction even though it is quite small. We, definitely, have seen bigger ones. Visitors, however, want to swim in the natural pool below. When entering the water, you must have a life jacket which is available there. All you need to bring is a swimsuit and a towel.

Vodopád je hlavnou atrakciou, aj napriek tomu, že je vcelku malý. Definitívne sme videli aj väčšie. Návštevníci však chcú plávať v prírodnom bazéne pod ním. Pri vstupe do vody musíš mať záchrannú vestu, ktoré sú tam k dispozícií. Jediné, čo si potrebuješ doniesť sú plavky a uterák.

North Shore Oahu Hawaii

After a relaxing walk through the valley, we continued along the shore. The next stop was Shark’s Cove. It is known as a good snorkeling spot – only during the summer months. In winter, high waves flood the cove and make it unfit to snorkel.

Po relaxačnej prechádzke údolím sme pokračovali ďalej pozdĺž pobrežia. Ďalšou zastávkou bola zátoka Shark’s Cove. Je známa ako dobré miesto na šnorchlovanie. Lenže iba počas letných mesiacov. V zime, vysoké vlny zátoku zaplavujú a znemožňujú šnorchlovanie.

SURFING

North Shore Oahu Hawaii

As I mentioned earlier, winter months are the best time to witness huge waves on North Shore. Famous beaches such as Sunset and Pipeline attract the most surfers. Through the winter several surf competitions take place.

Ako som už niekoľkokrát spomenula, zimné mesiace sú najlepší čas spozorovať obrovské vlny na severnom pobreží. Slávne pláže ako Sunset a Pipeline priťahujú množstvo surferov. V zime sa tu konajú viaceré surferské súťaže.

TED’S BAKERY

Hawaiian Food

We ended our trip in the Ted’s Bakery eating their popular Chocolate Haupia Cream Pie. The pie has a flaky crust, a layer of dark chocolate custard, haupia, and whipped cream. Haupia is a traditional coconut milk-based Hawaiian dessert, like a coconut pudding. The pie was delicious, not too sweet, just perfect.

Náš výlet sme zakončili pekárni Ted’s Bakery, kde sme ochutnali ich populárny Chocolate Haupia Cream Pie. Spodná časť je lístkové cesto, na ktorom je vrstva čokoládového pudingu, vrstva haupie a šľahačky. Haupia je tradičný havajský dezert na báze kokosového mlieka, niečo ako kokosový puding. Koláč bol vynikajúci, nie príliš sladký, tak akurát.

A Road Trip to North Shore, Oahu Hawaii

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

North Shore Oahu Hawaii

Leave a Reply