Hawaii

The Best of Kualoa Ranch Experience Tour

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii

Kualoa Ranch is one of the most beautiful locations on Oahu. It is a 4000-acre private nature reserve, working cattle ranch, as well as agriculture farm. It has also been the site of filming over 70 Hollywood movies.

Kualoa Ranch je jedno z najkrajších miest na Oahu. Je to súkromná prírodná rezervácia s rozlohou 4000 akrov, na ktorej funguje ranč s dobytkom i poľnohospodárska farma. Je to tiež miesto, kde sa natáčalo viac ako 70 hollywoodskych filmov.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii On the way to Jurassic Park 🙂
Na ceste do Jurského parku 🙂

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

The ranch offers guided tours. You can take a jeep, ATV, horseback or trolley as transportation. They will take you through amazing natural scenery. You will learn something from Hawaiian history and will see places where Hollywood movies were filmed. We took the Best of Kualoa Ranch Experience Tour. It included the Hollywood Movie Sites Tour, Jurassic Jungle Expedition, and Taste of Kualoa Farm Tour.

Ranč ponúka rôzne exkurzie. Môžeš ich absolvovať džípom, štvorkolkou, jazdou na koni alebo malým autobusom. Prevedú ťa cez úžasnú prírodnú scenériu, dozvieš sa niečo z histórie Havaja a uvidíš miesta, na ktorých sa natáčali hollywoodské filmy. My sme si vybrali Best of Kualoa Ranch Experience Tour. Zahŕňala 3 prehliadky – Hollywood Movie Sites Tour, Jurassic Jungle Expedition, and Taste of Kualoa Farm Tour.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

9:15-10:45 Taste of Kualoa Farm Tour
11:00-12:30 Hollywood Movie Sites Tour
12:30-1:00 Ranch House Buffet
1:15-2:45 Jurassic Jungle Expedition

TASTE OF KUALOA FARM TOUR

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

Taste of Kualoa Farm Tour was a ride with an open-air trolley car. They took us to the tropical fruit and flower gardens located along the edge of Kaneohe Bay.

Prehliadku Taste of Kualoa Farm Tour sme absolvovali malým autobusom. Vzali nás do tropických ovocných a kvetinových záhrad, nachádzajúcich sa na brehoch zálivu Kaneohe.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii
We passed mangoes, bananas, cocoa, coffee, sugarcane, pineapple, and many other plants and trees we have never seen before. Such as breadfruit. Our tour guide gave us a taste of salty breadfruit chips. They tasted like potato and bread combined.

Na farme pestujú mango, banány, kakao, kávu, cukrovú trstinu, ananás a mnoho ďaľších rastlín a stromov, ktoré sme nikdy pretým nevideli. Ako napríklad Chlebovník – Breadfruit. Sprievodca nám dal ochutnať slané čipsy vyrobené z jeho plodu. Chutili ako kombinácia zemiakov a chleba.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

We learned about historic and present Hawaiian farming techniques as well.

Taktiež sme sa dozvedeli niečo o starodávných i súčastných poľnohospodárských technikách. 

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

We had the first stop by an ancient fishpond built by hand more than 800 years ago. This place was beautiful and peaceful.

Prvú zastávku sme mali pri starom rybníku. Vytvorený bol človekom pred viac ako 800 rokmi. Toto miesto bolo krásne a pokojné.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii
Some of the trees were incredibly tall, overgrown by green foliage and full of singing birds.

Niektoré stromy boli neuveriteľne vysoké, obrastené zeleňou a plné spievajúcich vtákov.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

The surrounding area next to the pond is also a movie set from several Hollywood movies. A few wooden houses they used as props stayed there as an attraction. Some of the movies shot there include The Karate Kid Part II and 50 First Dates starring Adam Sandler and Drew Barrymore.

Okolie rybníka je tiež dejiskom niekoľkých hollywoodských filmov. Zopár chatrčí, ktoré použili ako rekvizity tam zostalo ako atrakcia. Nakrúcali sa tam Karate Kid II alebo 50x a Stále Poprvé s Adamom Sandlerom a Drew Barrymore.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

Mokolii, known among locals as Chinaman’s Hat is a small island located offshore. We saw it from multiple locations as we were touring through the ranch.

Mokolii, známy medzi miestnymi ako Čínsky Klobúk, je malý ostrov nachádzajúci sa neďaleko pobrežia. Neskôr sme ho videli z viacerých miest ako sme postupne rančom prechádzali.

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii
The last part of our tour was food tasting. We tasted dry jerky, fresh bananas, and star fruit. In the end, we cracked a few macadamia nuts and threw the shells to chickens.

Poslednou časťou našej exkurzie bola ochutnávka jedla. Ochutnali sme sušené mäso, čerstvé banány a starfruit. Tiež sme si vylúskali zopár makadamových orechov a škrupinky hodili sliepkam.

CHICKENS

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

What is the story with wild chickens and roosters on Oahu? They are everywhere!!! They run through parking lots, on the side of roads and other places in nature.

Aký je príbeh s voľne žijúcimi sliepkami a kohútmi na Oahu? Sú všade!!! Behajú po parkoviskách, pri cestách a iných miestach v prírode.

HOLLYWOOD MOVIE SITES TOUR

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii

The second tour was the Hollywood Movie Sites Tour. They took us to the breathtaking Kaaawa Valley where many movies and TV series were filmed. Before we got there, the trolley stopped at the World War II army bunker. Today, the bunker serves as a small museum. There are posters, photos, and memorabilia from the movies filmed at the ranch.

Hollywood Movie Sites Tour bola v poradí druhá prehliadka. Previezli nás úchvatným údolím Kaaawa, kde bolo natočených množstvo filmov a televíznych seriálov. Predtým než sme sa tam dostali, autobus zastavil pri bunkry z druhej svetovej vojny. Dnes bunker slúži ako malé múzeum, v ktorom sú plagáty, fotografie a niekoľko rekvizít použitých pri natáčaní na ranči.

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii

The bunker was built high on the side of the mountain. While we were waiting for everyone to come out of it, we had time to admire the view of the ocean and coastline.

Bunker bol postavený vysoko na strane hory. Pokým sme čakali na všetkých kým výjdu z neho von, mali sme čas obdivovať výhľad na oceán a pobrežie.

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii The valley awaited us behind the corner.
Údolie nás očakávalo za rohom.

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii

Kaaawa Valley is the most famous filming location in Hawaii. Jurassic Park, Jumanji, Pearl Harbor, Godzilla, Hawaii Five-O, Magnum P.I. and LOST are among the most famous movies and series. Do you remember the tree used in Jurassic Park to shelter Dr. Grant and the kids from the T-Rex? It is still there.

Údolie Kaaawa je najznámejšie miesto filmovačiek na Havaji. Jurský Park, Jumanji, Pearl Harbor, Godzilla, Hawaii Five-O, Magnum P.I. alebo LOST patria medzi tie najznámejšie filmy a seriály. Pamätaš si strom z Jurského Parku, za ktorým sa ukrýval Dr. Grant s deťmi pred T-Rexom? Stále sa tam nachádza.

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu HawaiiThe first picture – Smile!
Prvá fotka – Úsmev!

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu HawaiiThe second picture – Dinosaur attack!!!
Druhá fotka – Útok dinosaura!!!

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii

You will see few props in the valley unless there is filming taking place. All the movie locations you will recognize only from the wooden signs with the name of the movie at the site of filming. Still, it was worth to take this tour because the green valley is really beautiful.

Pokiaľ neprebieha nejaké natáčanie, v údolí uvidíš len veľmi málo rekvizít. Všetky filmové lokality rozpoznáš iba podľa drevenej tabule s názvom filmu stojacej na mieste natáčania. Aj napriek tomu, absolvovať prehliadku sa oplatilo, pretože zelené údolie je naozaj krásne.

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii

JURASSIC JUNGLE EXPEDITION TOUR

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

After a 30-minute lunch break at the Ranch House, we took the last tour of our experience package – the Jurassic Jungle Expedition. They took us by the jeep through the tropical rainforest to places from where we had an amazing view of the Oahu coast.

Po 30-minútovej obedovej prestávke sme nastúpili na poslednú prehliadku nášho zážitkového balíka – the Jurassic Jungle Expedition. Cez tropický dažďový les nás džípom vyviezli na miesta, z ktorých sme mali nádherný výhľad na pobrežie Oahu.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

We again had a view of Chinaman’s Hat. You can walk to this little island during low tide but make sure you will have time to also make it back.

Opäť sme mali výhľad na Chinaman’s Hat. Na tento malý ostrov sa dá dostať peši keď je odliv. Ale uisti sa, že to načas zvládneš aj naspäť.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

Although the jeep tour was more about the natural scenery on the ranch, we saw a few more movie site locations as well.

Napriek tomu, že jazda džípom bola viac o prírodnej scenérií na ranči, videli sme tiež niekoľko dalších filmových lokalít.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

We learned about the Hawaiian culture, history as well as a few Hawaiian words.

Naučili sme sa niečo z havajskej kultúry, histórie, aj niekoľko havajských slovíčok.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

We passed through the Jurassic Park gate behind which they kept dinosaurs. Wait a minute! No back walls were ever built. The dinosaurs could have escaped anytime 🙂

Previezli nás tiež ohradou z Jurského Parku, za ktorou držali dinosaurov. Hmm! Nikdy tam neboli postavené zadné steny. Dinosauri mohli hocikedy utiecť 🙂

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu HawaiiThere was a real jungle behind the gate.
Za bránou bola skutočná džungľa.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

Some of the props left in the jungle were pretty cool. Like this old helicopter.

Niektoré rekvizity, ktoré zostali v džungli, boli celkom zaujímavé. Ako tento starý vrtuľník.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

This prop was the newest. It will be used in shooting a new Ben Affleck movie!

Táto rekvizita bola najnovšia. Bude použitá na natáčanie nového filmu Bena Afflecka.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

The tour ended at a spot from where we had an amazing view of the Pacific Ocean and Oahu’s green landscape.

Prehliadka skončila na mieste, odkiaľ sme mali úžasný výhľad na Tichý oceán a zelenú krajinu Oahu.

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

HAWAIIAN PARADISE COFFEE

Jurassic Jungle Expedition Kualoa Ranch Oahu Hawaii

Hawaiian coffee at the end before leaving the ranch. It was a great experience.

Havajská káva na záver pred odchodom. Návšteva ranču bola definitívne pekný zážitok.  

The Best of Kualoa Ranch Experience Tour, Oahu Hawaii

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Kualoa Ranch Oahu Hawaii

Leave a Reply