Hawaii

Waikiki – the Bustling District of Honolulu

Honolulu Hawaii

As first-time visitors to the Hawaiian Islands, we decided on Oahu. It is the most visited and offers many tourist attractions. We stayed in Honolulu – Waikiki which is the most popular city district. Our hotel was two blocks from Waikiki Beach.

Pri našej prvej návšteve Havajských ostrovov sme sa rozhodli pre Oahu. Je najnavštevovanejší z ostrovov a ponúka veľa turistických atrakcií. Ubytovaní sme boli v Honolulu – Waikiki, ktorá je najobľúbenejšou mestskou časťou. Náš hotel sa nachádzal dva bloky od pláže Waikiki.

WAIKIKI BEACH

Honolulu Hawaii

Waikiki beach is probably the most famous beach in the world. It is about 2 miles long with fine golden sand. It is a city beach lined by hotel resorts. As it is very popular, it gets often overcrowded. I like more natural beaches but I couldn’t miss the opportunity to at least walk along it.

Pláž Waikiki je pravdepodobne najznámejšou plážou na svete. Je asi 2 míle dlhá s jemným zlatohnedým pieskom. Je to mestská pláž, na zadnej strane lemovaná hotelovými komplexami. Keďže je veľmi populárna, je často preplnená dovolenkármi. Ja mám radšej prírodné pláže, ale nemohla som si nechať ujsť príležitosť sa po nej aspoň poprechádzať. 

Honolulu Hawaii

Honolulu Hawaii

There are multiple facilities along the shoreline that offer watersport equipment. You can rent kayaks, water bicycles, surfboards, and stand-up paddle boards. Or you can just relax and soak up the sun on the sand.

Na pobreží je viacero požičovní, kde sa dajú prenajať zariadenia na prevázkovanie vodných športov. Môžeš si prenajať kajaky, vodné bicykle, surfboardy a stand-up paddle boardy. Alebo môžeš len tak relaxovať a chytať bronz. 

Honolulu Hawaii

You can see Diamond Head from the Waikiki Beach. It is a volcano mountain on the picture in the background. Going up to this place was on my list. It is a popular hiking destination with panoramic views of Honolulu. We, unfortunately, didn’t have time to hike there.

Z Waikiki pláže je vidieť Diamond Head. Je to sopečná hora v pozadí na fotke. Výlet na toto miesto bol na mojom zozname. Je to obľúbená turistická destinácia s panoramatickým výhľadom na Honolulu. Nanešťastie nám už nezostal čas tam zájisť.

THE DUKE KAHANAMOKU STATUE

Honolulu Hawaii

One of the most photographed spots on the beach is the Duke Kahanamoku’s Statue. Duke was a Hawaii’s famous surfing pioneer and winner of several Olympic medals in swimming.

Jedným z najviac fotografovaných miest na pláži je socha Duka Kahanamoku. Duke bol známym havajským surferom a víťazom viacerých olympijských medailí v plávaní.

A FREE HULA SHOW

Honolulu Hawaii

A nice way to end a holiday day is attending the Hula Show. Listen to traditional Hawaiian music and see a performance of hula dancers. It is a free show held on the neighboring Kuhio Beach located near the Duke Kahanamoku statue and huge banyan trees. It takes place every Tuesday, Thursday and Saturday night, weather permitting.

Pekný spôsob ako ukončiť dovolenkový deň, je zúčastniť sa Hula Show. Vypočuť si tradičnú havajskú hudbu a pozrieť si prestavenie hula tanečníkov. Šou je zadarmo a koná sa na susednej pláži Kuhio, ktorá sa nachádza neďaleko sochy Duka Kahanamoku, pri obrovských banyanových stromoch. Odohráva sa každý utorok, štvrtok a sobotu v noci, ak to počasie umožní. 

THE SURFBOARD LINED PATH

Honolulu Hawaii

We discovered the surfboard lockers in one of the narrow paths that took us from the beach straight to Kalakaua Avenue. Surfing on the islands has a long tradition. It was known already in ancient Hawaii. So where else to try surfing if not in Hawaii.

V jednej z úzkych uličiek, ktorá nás zaviedla z pláže priamo na Kalakau Avenue, sme objavili uzamknuté surfboardy. Surfovanie na ostrovoch má dlhú tradíciu. Bolo známe už v starodávnom Havaji. Takže kde inde skúsiť surfovať, ak nie na Havaji.

KALAKAUA AND KUHIO AVENUES

Honolulu Hawaii

Kalakaua and Kuhio Avenues – the main streets running parallel with the beach are the busiest places in Waikiki. There you will find many restaurants, bars, and tons of shops. The Royal Hawaiian Center and International Marketplace are the largest shopping malls there.

Kalakaua a Kuhio Avenue – hlavné ulice vedúce paralelne s plážou sú najrušnejšie miesta vo Waikiki. Nájdeš tu reštaurácie, bary a obrovské množstvo obchodov. The Royal Hawaiian Center and The International Marketplace sú najväčšie nákupné centrá.

Honolulu Hawaii

Most of the shops were upscale, so we did more window shopping than actual shopping. One of the shops which stayed in our memories was the ABC store. They were on every corner. If we needed to buy something small, like water, snacks or souvenir, these shops were good for it.

Väčšina obchodov bola luxusná, takže viac sme nazerali do výkladov, ako skutočne nakupovali. Jeden z obchodov, ktorý zostal v našich spomienkach bol ABC obchod. Bol na každom rohu. Ak sme potrebovali kúpiť niečo malé, ako je voda, snack alebo suvenír, tak tieto obchody boli vždy po ruke. 

Honolulu Hawaii

TASTING HAWAIIAN FOOD

Honolulu Hawaii

Honolulu offers many types of international cuisines. We made sure to try poke bowls, plate lunches, SPAM musubi, malasadas, and famous Honolulu cookies. Our favorite places to eat in Waikiki were Musubi Cafe IYASUME and Maguro Spot – a poke bowl shop. Yummy!

Honolulu ponúka veľa druhov medzinárodnych kuchýň. Ochutnali sme Poke, Plate Lunch, SPAM musubi, Malasadas i slávne Honolulu Cookies. Musubi Cafe IYASUME a Maguro Spot sa stali našimi obľúbenými reštauráciami vo Waikiki. Mňam!

AFTER DARK

Honolulu Hawaii

Waikiki is on the southwestern side of the island, so we could enjoy sunsets on the beach every evening.

Waikiki je na juhozápadnej strane ostrova, takže každý večer sme si mohli vychutnať západ slnka z pláže.

Honolulu Hawaii

Honolulu Hawaii

Since we were staying on Kuhio Avenue we eventually ended up walking on Kalakaua and Kuhio every evening. The streets were busy through the day but in the evenings they were even more so. It was like staying on the Las Vegas strip – just without the casinos.

Keďže sme boli ubytovaní na Kuhio Avenue, každý večer sme nakoniec skončili prechádzkou po uliciach Kalakaua a Kuhio. Ulice boli rušné počas dňa, ale vo večerných hodinách boli ešte viacej. Bolo to ako zostať na Las Vegas Strip, len kasína chýbali. 

Honolulu Hawaii

If you find yourself in Waikiki on a Friday night, walk to the Hilton Hawaiian Village. There is a fireworks show every Friday night.

Ak sa ocitneš vo Waikiki v piatok večer, choď do Hilton Hawaiian Village. Každý piatkový večer púšťajú ohňostroj.

CUCKOO COCONUTS

Honolulu Hawaii

The bar we liked the most was Cuckoo Coconuts. It is a retro tiki theme bar on Royal Hawaiian Avenue. We enjoyed our drinks and the live band performing a mix of songs from the 50s – 70s.

Bar, ktorý sa nám najviac páčil, bol Cuckoo Coconuts. Je to retro tiki bar na Royal Hawaiian Avenue. Drinky boli super. O zábavu sa starala kapela, ktorá hrala skladby z 50. – 70. rokov.

Honolulu Hawaii

I had never tried a Mai Tai before this trip. The pina colada in pineapple was delicious but a Mai Tai became my favorite cocktail. It is a must try a drink on a Hawaiian vacation. The base of the cocktail is rum, orange curacao, and tropical fruit juice.

Pred týmto výletom som nikdy nemala Mai Tai. Piňacolada v ananáse bola vynikajúca, ale Mai Tai sa stal mojim obľúbeným drinkom. Je to nápoj, ktorý definitívne musíš skúsiť na havajskej dovolenke. Základom koktailu je rum, orange curacao a tropický ovocný džús.

SIDE TRIPS FROM HONOLULU

Honolulu Hawaii

We drove to new places every day. We only had 3 days and we were able to visit the southeastern part of the island, the Kualoa Ranch and the North Shore. The most convenient way to get around the island is by car. There is no need to rent a 4WD as you will likely only drive on paved roads but the jeep is a popular rental car on Oahu.

Každý deň sme vyrazili na nové miesta. Mali sme iba 3 dni a navštíviť sa nám podarilo juhovýchodnú časť ostrova, Kualoa ranč a severné pobrežie – North Shore. Najpohodlnejší spôsob, ako cestovať po ostrove, je auto. Nie je potrebné prenajať 4WD, pretože budeš pravdepodobne jazdiť iba po spevnených cestách, ale džíp je obľúbeným autom na Oahu.

EXPLORING KAKA’AKO

Honolulu Hawaii

The last day, before our flight, we drove through the Kakaako neighborhood. It is known for an art district where various street artists paint graffiti on the walls of industrial warehouses. We only saw a few murals because of a lack of time. For those who want to see more art, there is a map on this website with the location for every mural.

Posledný deň pred našim odletom sme sa previezli po susednej štvrti Kakaako. Je známe umeleckou oblasťou, kde rôzni pouliční umelci maľujú graffiti na steny priemyselných skladov. My sme videli iba niekoľko malieb kvôli nedostatku času. Pre tých, ktorí chcú vidieť viac umenia, na tejto webovej stránke je mapa s polohou každej maľby.

Honolulu Hawaii

Honolulu – Waikiki, Hawaii

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Waikiki Honoulu Oahu Hawaii