South Africa

A Road Trip to the Cape Point and Cape of Good Hope

Cape Peninsula Cape Point South Africa

Cape Point is the most southeastern point of the Cape Peninsula. It is a popular destination for tourists visiting Cape Town who like to make road trips. We drove there as well. We started in the town of Strand and drove on Baden Powell Drive along the coastline of False Bay. 

Cape Point je najjuhovýchodnejší bod Kapského poloostrova. Je to populárne miesto, ku ktorému turisti navštevujúci Kapské Mesto radi robia výlety. Aj my sme tam zašli. Vyrazili sme z mesta Strand a pokračovali pozdĺž pobrežia zátoky False Bay po ceste Baden Powell Drive. 

NON-TOURISTIC PART OF WESTERN CAPE

Cape Peninsula Cape Point South Africa

Cape Peninsula Cape Point South Africa

At the beginning of the trip, we experienced the non-touristic part of the Western Cape. This informal settlement was so huge that we could not see where it ended.

Na začiatku cesty nás privítala neturistická časť Západného Kapska. Chudobná rezidenčná oblasť. Bola taká obrovská, že sme na jej koniec ani nedovideli.

BADEN POWELL DRIVE

Cape Peninsula Cape Point South Africa

Baden Powell Drive has its own charm. It runs through the sand dunes in some sections…

Cesta Baden Powell Drive má svoje čaro. Na niektorých úsekoch vedie cez pieskové duny… 

Cape Peninsula Cape Point South Africa

…and it lies close to the ocean in the others.

…a na ďalších leží tesne vedľa oceánu. 

THE TOWN OF St.JAMES

Cape Peninsula Cape Point South Africa

The first place we stopped at was the small seaside town of St. James. It lies between Muizenberg and Kalk Bay. 

Prvé miesto, kde sme zastavili bolo malé prímorské mestečko St. James. Leží medzi Muizenberg a Kalk Bay. 

Cape Peninsula Cape Point South Africa

Cape Peninsula Cape Point South Africa

We took a look at the beach. It is known for its colorful wooden cottages and a tide pool.

Poobzerali sme sa na pláži, ktorá je známa farebnými drevenými domčekami a prílivovým bazénom.

BOULDERS BEACH

Boulders Beach Simon's Town South Africa

The next stop was in Simon’s Town. We visited Boulders Beach which is inhabited by a colony of penguins.

Ďalšia zastávka bola v Simon’s Town. Tam sme navštívili pláž Boulders Beach, ktorú obýva tučniaková kolónia. 

ON THE WAY TO CAPE POINT

Cape Peninsula Cape Point South Africa

Cape Peninsula Cape Point South Africa

While driving to Cape Point we had a stunning view of the blue ocean and cliffs.

Počas jazdy smerom na Cape Point sme mali naozaj nádherný výhľad na modrý oceán a útesy.

CAPE POINT

Cape Point is a high rocky outcropping surrounded by the Atlantic Ocean. An old lighthouse stands on the top. There are two ways to get up. Climbing the ascending path or taking the Flying Dutchman funicular. We walked.

Cape Point je vysoký skalnatý výbežok obklopený Atlantickým oceánom. Na jeho vrchu stojí starý maják. Sú dve možnosti ako sa dostať hore. Peši po stúpajúcom chodníku alebo kabínkovou lanovkou Flying Dutchman Funicular. My sme to zdolali peši. 

Cape Peninsula Cape Point South Africa

The higher we ascended the better view we had.

Čím vyššie sme stúpali, tým lepší výhľad sme mali. 

Cape Peninsula Cape Point South Africa

We saw Diaz Beach from one of the lookout points. The isolated beach with its beautiful white sand looked like it had never been touched by humans.

Z jedného vyhliadkového miesta sme videli pláž Diaz Beach. Izolovaná pláž s nádherným bielym pieskom vyzerala akoby sa jej človek nikdy nedotkol.

Cape Peninsula Cape Point South Africa

There were more viewing terraces on the way up. One of them was built right on the edge of a steep cliff. I could look straight down to the ocean. 

Smerom hore sa nachádzalo viacej vyhliadkových terás. Jedna z nich stála na okraji strmého útesu. Mohla som sa pozrieť priamo dole do oceánu.

Cape Peninsula Cape Point South Africa

The roaring water which hit the rocks had a breathtaking turquoise-azure color.

Burácajúca voda, ktorá narážala na skaly mala pútavú tyrkysovo-azúrovú farbu.

Cape Peninsula Cape Point South Africa

There was a warning about dangerous baboons next to the path, informing that they were attracted by food. Fortunately, we didn’t see any of them. I heard stories told of how they jump on backpacks containing food 😮 I already had a bad experience with little monkeys when one of them stole my ice cream in the water park near Margate

Pri chodníku bolo upozornenie na nebezpečné paviány, ktoré láka jedlo. Našťastie sme žiadneho nevideli. Počula som historky, že skáču na ruksaky obsahujúce jedlo 😮  Už som aj tak mala jednu skúsenosť s malými opicami, keď ma jedna obrala o zmrzlinu v aquaparku neďaleko Margate. 

Cape Peninsula Cape Point South Africa

We reached the top of Cape Point where the old lighthouse stood. Today it is an attraction for tourists. It doesn’t serve ships anymore. It was replaced by a lighthouse built lower down because ships could not see this one when the weather was foggy.

Dorazili sme na vrchol Cape Point, kde stál starý maják. Dnes už neslúži lodiam. Je z neho atrakcia pre turistov. Nahradil ho nižšie postavený maják, pretože starý nebolo vidieť, keď bola hmla. 

THE CAPE OF GOOD HOPE

Cape Peninsula Cape Point South Africa

From Cape Point, we proceeded to the Cape of Good Hope.

Z Cape Point sme sa presunuli k Mysu Dobrej Nádeje. Keďže toto miesto leží o čosi nižšie, odviezli sme sa autom.

Cape Peninsula Cape Point South Africa We saw ostriches walking in the surrounding hills.
V okolitých kopcoch sme videli pobehújúce pštrosy.

Cape Peninsula South Africa

The Cape of Good Hope isn’t only the most southwestern point of the African continent, but also a special place in South Africa. Here is a bit of history. The first European explorer who circumnavigated the Cape was the Portuguese Bartolomeu Diaz. He named it the Cape of Storms because of the bad and windy weather. Later, the Portuguese Vasco de Gamma sailed the same way and successfully opened a new route connecting Europe and India. King John II of Portugal renamed the cape to the Cape of Good Hope as an optimistic outlook of the opening of the nautical route to the East. The Dutch merchant Jan van Riebeeck established a supply station near the cape for the ships of the Dutch East India Company – which eventually grew to become the city of Cape Town. 

Mys Dobrej Nádeje nie je len najjuhozápadnejší bod afrického kontinentu, ale aj špeciálne miesto v Juhoafrickej Republike. Tu je niečo z histórie. Prvý európsky moreplavec, ktorý oboplával mys bol portugalčan Bartolomeo Diaz. Nazval ho Mys Búrok pre zlé a veterné počasie. Neskôr ďalší portugalčan Vasco de Gamma sa preplavil tou istou cestou a úspešne otvoril novú trasu, ktorá spájala Európu a Indiu. Kráľ Ján II. Portugalský premenoval mys na Mys Dobrej Nádeje ako optimistický výhľad otvorenia námornej cesty na východ. Holandský obchodník Jan van Riebeeck založil neďaleko mysu zásobovaciu stanicu pre lode holandskej východoindickej spoločnosti – dnešné Kapské Mesto.  

Cape Peninsula Cape Point South Africa

The Cape of Good Hope is also home to the legendary ghost ship called the Flying Dutchman. The lost souls of the crew are said to be cursed to sail the surrounding waters without the possibility of reaching the mainland. The Flying Dutchman was also an inspiration for the Pirates of the Caribbean movie.

Mys Dobrej Nádeje je tiež domovom legendárnej lode Blúdny Holanďan. Posádka zatratených duší námorníkov je odsúdená brázdiť v okolitých vodách bez možnosti dosiahnuť pevninu. Blúdnym Holanďanom sa inšiprovali aj vo filme Piráti z Karibiku.

ON THE WAY BACK

Cape Peninsula Cape Point South Africa Misty Cliffs

On the way back to Cape Town we saw more of the coast. A small town with the distinctive name of Misty Cliffs appeared in front of us in the distance. 

Cestou naspäť do Kapského Mesta sme videli viacej z pobrežia. V diaľke sa pred nami objavilo mestečko s príznačným názvom Misty Cliffs – Zahmlené Útesy.

Cape Peninsula Cape Point South Africa

It was a pleasant day spent admiring a lot of wonderful views of the scenery of the Cape Peninsula.

Bol to príjemne strávený deň s množstvom nádherných pohľadov na scenériu Kapského poloostrova.

A Road Trip to the Cape Point and Cape of Good Hope, South Africa

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Cape Peninsula Cape Point South Africa

Leave a Reply