About

Lets go on a Road Trip

We are a couple who like to travel, explore more of the world and enjoy the moments in the life that traveling offers us. We mostly travel by car – so our trips can be described as Road Trips.

Sme pár, ktorý rád cestuje, spoznáva viacej svet a užíva si okamihy v živote, ktoré nám cestovanie ponúka. Našim dopravným prostriedkom je auto. Takže výlety sa dajú označiť ako Road Trips.

Lets go on a Road Trip

If it’s too far we’re obviously flying 🙂 …

Ak je to ďaleko, tak samozrejme letíme lietadlom 🙂 …

Lets go on a Road Trip

…otherwise we travel by car, on foot or by public transport. We don’t use the travel agencies. We travel on our own.

…ale zvyšok sa zdolá vždy autom, peši alebo mestskou dopravou. Necestujeme cestovkami. Chodíme na vlastnú päsť.

Lets go on a Road Trip

My name is Martina. I plan all the trips and pack our bags.

Moje meno je Martina. Ja plánujem všetky výlety a balím kufre.

Lets go on a Road Trip
Neil is a good navigator and usually drives, because I take pictures on the road.

Neil je dobrý navigátor a zvyčajne šoféruje, lebo ja počas jazdy fotím cestu.

Lets go on a Road Trip

Our trips, as we are working people, happen during our free time and holidays. I am from Slovakia, so we do some trips through Europe. Neil is from South Africa, so we did some trips through South Africa. As if two continents were not enough for us – we currently live in the United States. So we are discovering North America.

Naše výlety, keďže sme pracujúci ľudia sa dejú počas voľného času, sviatkov a dovoleniek. Ja pochádzam so Slovenska, takže robíme nejaké  výlety po Európe. Neil je z Južnej Afriky, tak sme niečo prešli po Juhoafrickej republike. Keby nám dva kontinenty nestačili, v súčastnosti bývame v Spojených štátoch. Takže najnovšie spoznávame Severnú Ameriku.