Hawaii

3 Days in Oahu, Hawaii

Kuala Ranch Movie Sites Tour Oahu Hawaii

Hawaii consists of eight major islands located in Oceania – separated from the rest of the world. As first-time visitors, we decided on Oahu. It is the third largest of the islands. It is the most populous and the most visited by tourists. The island offers many attractions and activities. Once you visit, you will want to return. Oahu has incredibly green natural scenery, warm tropical weather, and beautiful beaches.

Hawaii pozostáva z ôsmich hlavných ostrovov nachádzajúcich sa v Oceánii, ďaleko od celého sveta. Keďže toto bola naša prvá návšteva, rozhodli sme pre Oahu. Je to tretí najväčší z ostrovov, najľudnatejší a najviac navštevovaný dovolenkármi. Ostrov ponúka množstvo turistických atrakcií a aktivít. Keď ho raz navštívite, budete sa chcieť znova vrátiť. Oahu má neuveriteľne zelenú prírodnú scenériu, teplé tropické počasie a nádherné pláže.

Honolulu Hawaii

We flew with Hawaiian Airlines. What a coincidence! One of Hawaii’s nicknames is “The Rainbow State.” And a rainbow welcomed us as we were boarding in San Diego.

Leteli sme so spoločnosťou Hawaiian Airlines. Aká náhoda! Jedna z prezývok Havaja je “Dúhový Štát”. A dúha nás privítala, keď sme nastupovali na lietadlo v San Diegu.

WAIKIKI, HONOLULU

Honolulu Hawaii

The flight took 6 hours. After renting a car at Honolulu airport, we drove to our hotel in Waikiki. We stayed near Waikiki Beach which is probably one of the most famous and busiest beaches in the world. It is about 2 miles long with fine golden sand.

Let trval 6 hodín. Po prenajatí auta na letisku v Honolulu sme sa odviezli do nášho hotela vo Waikiki. Ubytovaní sme boli blízko Waikiki pláže, ktorá je pravdepodobne najznámejšiou a najrušnejšou plážou na svete. Je asi 2 míle dlhá s jemným, zlatohnedým pieskom. 

Honolulu Hawaii

Waikiki is overall the most popular city district of Honolulu. The beach and Kalakaua Avenue – the main street running parallel with the beach are the busiest places. There you find restaurants, bars, and tons of shops.

Waikiki je celkovo najobľúbenejšou mestskou časťou Honolulu. Pláž a Kalakaua Avenue – hlavná ulica bežiaca paralelne s plážou sú najrušnejšie miesta. Nájdeš tu reštaurácie, bary a množstvo obchodov.

OAHU HAS GREAT FOOD 

Honolulu Hawaii

Oahu offers a variety of international cuisines brought by immigrants. You can taste Polynesian, American, Japanese, Filipino, Chinese, Portuguese and other dishes. Each day we tasted something new.

Oahu ponúka rôzne druhy medzinárodných kuchýň, ktoré priniesli prisťahovalci. Môžeš tu ochutnať polynézske, americké, japonské, filipínske, čínske, portugalské a aj iné jedlá. Každý deň sme ochutnali niečo nové.

ROAD TRIPS

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

We squeezed the exploring of Oahu into just 3 days. Not enough. Even though we could drive through the entire island in a few hours, there were plenty of places on the way worth stopping.

Spoznávanie Oahu sme museli vtesnať do troch dní. Ale nestačilo to. Hoci by sme mohli celým ostrovom prejisť za pár hodín, cestou bolo veľa miest, na ktorých sa oplatilo zastaviť.

1 DAY

Oahu Hawaii

The first day we headed to the southeastern part of the island. We stopped at Nu‘uanu Pali Lookout, one of Oahu’s best scenic points. Then we took a look at Kailua and Lanikai Beaches – two of the most beautiful beaches on the island. We made a short stop at Sandy Beach which is one of the best body surfing beaches. We also saw a natural wonder – Halona Blowhole. And finally, our day trip ended at Hanauma Bay where we snorkeled.

Prvý deň sme sa vydali na juhovýchodnú časť ostrova. Zastavili sme sa na vyhliadke Nu’uanu Pali, ktorá jednou z najlepších vyhliadok na Oahu. Potom sme nazreli na pláže Kailua a Lanikai – jedny z najkrajších na ostrove. Krátku zastávku sme si urobili na pláži Sandy Beach, ktorá je jedna z najlepších na bodysurfing. Videli sme tiež prírodný úkaz – Halona Blowhole. A na záver, náš celodenný výlet sme zakončili v zálive Hanauma, kde sme šnorchlovali.

2 DAY

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

We spent the second day at Kualoa Ranch. It is a private nature reserve offering guided tours. You can take a trolley, jeep, horseback or ATV tour. In addition to the beautiful natural scenery, the ranch has been the site of over 70 Hollywood movies. We took the Best of Kualoa Ranch Experience Tour. It included the Hollywood Movie Sites Tour, Jurassic Jungle Expedition, and Taste of Kualoa Farm Tour.

Druhý deň sme strávili na ranči Kualoa. Je to súkromná prírodná rezervácia, ktorá ponúka tématické prehliadky po celom ranči. Prehliadku môžeš absolvovať džípom, autobusom, jazdou na koni, alebo na štvorkolke. Okrem nádhernej prírodnej scenérie, ranč je miestom, kde sa nakrúcalo viac ako 70 hollywoodskych filmov. My sme si vybrali Best of Kualoa Ranch Experience Tour. Zahŕňala 3 prehliadky: Hollywood Movie Sites Tour, Jurassic Jungle Expedition, and Taste of Kualoa Farm Tour.

The Byodo-In Temple Oahu Hawaii

We stopped at The Byodo-In Temple on the way from Kualoa Ranch. It is a replica of a 900-year-old Buddhist temple from Uji, Japan. Ringing the bell will purify the mind of evil spirits. It is said that ringing this bell will bring you happiness, blessings, and long life.

Na ceste z ranču sme sa zastavili v chráme Byodo-In. Je to replika 900-ročného budhistického chrámu z japonského Uji. Zvonenie na zvon vyčistí myseľ od zlých duchov. Hovorí sa, že ak zazvoníš na tento zvon, prinesie ti to šťastie, požehnanie a dlhý život.

3 DAY

North Shore Oahu Hawaii

The third day we drove to North Shore. It is famous for the historic surf town of Haleiwa and it’s huge waves during the peak winter months.  There are several food trucks as well. The most popular are those with garlic shrimps. We also took a hike through Waimea Valley which is home to a scenic botanic garden and waterfall. We stopped at Lanikai Beach where we saw a sea turtle.

Tretí deň sme išli na severné pobrežie – North Shore. Je známe historickým surférským mestom Haleiwa a obrovskými vlnami počas zimných mesiacov. Nachádza sa tam aj niekoľko food trucks. Najpopulárnejšie sú tie, ktoré ponúkajú cesnakové krevety. Tiež sme si urobili malú turistiku v údolí Waimea, ktoré je domovom krásnej botanickej záhrady a vodopádu. Zastavili sme sa aj na pláži Lanikai, kde sme videli morskú korytnačku.

IT’S GETS DARK TO SOON IN WINTER MONTHS

Honolulu Hawaii Cuckoo Coconuts Waikiki

Exploring Hawaii in the winter months (November) has one disadvantage – the daylight. It gets dark at 6 PM. On the other hand, it gave us more time to stroll through Waikiki streets. We spent the evenings browsing shops and tasting cocktails in bars.

Poznávanie Havaja v zimných mesiacoch (November) má jednu nevýhodu – denné svetlo. O 18.00 hod je už tma. Na druhej strane nám to poskytlo viac času na prechádzku po uliciach Waikiki. Večere sme strávili nazeraním do obchodov a ochutnávaním koktajlov v baroch.

ONE OF THE BEST VACATION EVER

Kuala Ranch Taste Tour Oahu Hawaii

There are some places which I had on my list that we didn’t have time to visit. We didn’t attend Luau, a popular attraction celebrating traditional Hawaiian culture. I wanted to visit the Hoomaluhia Botanical Garden. We didn’t hike to Manoa Falls or Diamond Head. I wish, we would have had more time for sunbathing or taking a surf lesson. Which is a great excuse to go back right? 🙂

Niektoré miesta, ktoré som mala na svojom zozname, sme nemali čas navštíviť. Nezúčastnili sme sa Luau, čo je populárna atrakcia oslavujúca tradičnú havajskú kultúru. Chcela som navštíviť botanickú záhradu Hoomaluhia. Nepodarilo sa nám urobiť turistiku k vodopádu Manoa alebo na Diamond Head. Keby nám tiež zostalo viacej času na opaľovanie alebo na lekciu surfovania. Je to však dobrá výhovorka, aby ste sa tam vrátili znova, že? 🙂

3 Days in Oahu, Hawaii

WHERE IS IT?

PIN TO PINTEREST

Oahu Hawaii

Leave a Reply